Általános szerződési feltételek

 Érvényes: 2017. július 14.

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) tartalmazza az

 

Cégnév: ANECDATA Betéti Társaság
Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 78-80. A. ép. L2. lház. 2. em. 23.
Cégjegyzékszám: 01-06-790622
Adószám: 25539280-1-43
Képviseli: Herpai Levente ügyvezető önállóan
Bankszámlaszám: 10100716-79150500-01004008
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
Telefon:
E-mail: herpai.levente@anecdata.hu
Tárhely-szolgáltató:

 

mint szolgáltató (a továbbiakban: „ANECDATA Bt.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: „Igénybe vevő”) jogait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az ANECDATA Bt. által nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.younik.hu weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) keresztül történik, továbbá kiterjed a Weboldal felhasználására és igénybevételére.

 1.  Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

1.1 Igénybe vevő: Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, szolgáltatást vesz igénybe, illetve megrendelést ad le

1.2 Ajándékozott: minden olyan nagykorú, természetes személy, akire vonatkozóan az Igénybe vevő kitölti az ajándékozási kérdőívet, és akire vonatkozóan Igénybe vevő az Ötletek nyújtását ANECDATA Bt.-től megrendeli

1.3 Ötlet: minden olyan termék, illetve szolgáltatás, melyet ANECDATA Bt. az Igénybe vevő által az Ajándékozott személyére vonatkozó Kérdőív kitöltésének kiértékelése után Alkalmanként lehetséges ajándékként az Igénybe vevő részére kommunikál

1.4 Ötletek nyújtása: ANECDATA Bt. szolgáltatása, melynek keretében az Igénybe vevő által, az Ajándékozottra vonatkozó kérdőívben szolgáltatott információk alapján ANECDATA Bt. az általa megfelelőnek ítélt, személyre szabott és egyedi Ötleteket nyújtja az Igénybe vevő által megjelölt Alkalomra

1.5 Ötletek ajánlata: az Ötletek ajánlata keretében ANECDATA Bt. elektronikus úton küldi meg az Ötleteket Igénybe vevő részére, az Igénybe vevőnek a Weboldalon történő regisztrációja során megadott e-mail címére

1.6 Kérdőív: ANECDATA Bt. által meghatározott különböző típusú kérdések összefüggő gyűjteménye, melynek kitöltésével az Igénybe vevő olyan információkat nyújt az Ajándékozottról ANECDATA Bt. számára, melyek alapján az Ajándékozott személyére szabott Ötletek nyújtása lehetségessé válik

1.7 Alkalom: az Igénybe vevő által a Kérdőívben meghatározott konkrét naptári nap és a hozzá kapcsolódó esemény, melyre vonatkozóan ANECDATA Bt. szolgáltatását, az Ötletek nyújtását Igénybe vevő megrendeli, illetve amelyre vonatkozóan – külön erre vonatkozó igény esetén – a Közvetítés szolgáltatást megrendeli

1.8 Közvetítés: amennyiben Igénybe vevő az Ötletek kommunikációja keretében elektronikus úton megküldött, Ötletként kommunikált, a Forgalmazó által közzétett termékek, szolgáltatások egészét vagy részét meg kívánja rendeli, úgy külön, kifejezetten erre vonatkozó igénye alapján, bizományosi szerződéses konstrukcióban ANECDATA Bt. a megjelölt Ötleteket beszerzi, megrendeli, illetve megvalósításuknál közvetítőként közreműködik (a továbbiakban: „Közvetítés”) Igénybe vevő és a termékek, illetve szolgáltatások forgalmazója (a továbbiakban: „Forgalmazó”) között

1.9 Forgalmazó: minden olyan természetes, illetve jogi személy, akinek termékeit, illetve szolgáltatásait ANECDATA Bt. az Igénybe vevő felé az Ötletek ajánlata során Ötletként kommunikálja.

 1. A szerződés létrejötte

 2.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés ANECDATA Bt. és Igénybe vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe vevő igénybe veszi ANECDATA Bt. szolgáltatását a jelen ÁSZF 4.7. pontjában részletezett módon.

2.2 A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Igénybe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben az Igénybe vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

2.3 ANECDATA Bt. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

2.4 Jelen ÁSZF alapján ANECDATA Bt. és Igénybe vevő között létrejövő szerződés nem írásba foglalt szerződésnek, hanem ráutaló magatartással létrejövő szerződésnek minősül, ennek megfelelően a szerződéseket ANECDATA Bt. egyedileg nem iktatja, így utólag azok nem hozzáférhetőek és nem megismerhetőek.

2.5 A szerződés nyelve magyar.

2.6 Jelen ÁSZF-et ANECDATA Bt. a Weboldalon hozzáférhetővé teszi, így a jelen ÁSZF-et az Igénybe vevő bármikor letöltheti, tárolhatja és előhívhatja. ANECDATA Bt. javasolja Igénybe vevőnek az ÁSZF letöltését.

2.7 A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások, információk nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a Weboldalon elérhető egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Weboldalon elérhető információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2.8 Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésnek nem képezi tartalmát az ANECDATA Bt. és Igénybe vevő között a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat, továbbá az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

2.9 ANECDATA Bt. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

 1. A Weboldal működésére, használatára vonatkozó szabályok

 3.1 Weboldal működtetését ANECDATA Bt. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. ANECDATA Bt. egyrészt a Kérdőíven keresztül az Igénybe vevő által nyújtott információk alapján tanácsadói szolgáltatást nyújt, melyet az Ötletek ajánlata keretében végez, valamint a 5.5. pontban részletezett Közvetítés szolgáltatást nyújt, amennyiben az Igénybe vevő ezt megrendeli a Weboldalon keresztül.

3.2 A Weboldalt kiskorúak nem használhatják.

3.3 Igénybe vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

3.4 Igénybe vevő kifejezetten felelősséggel tartozik ANECDATA Bt.-vel szemben az ANECDATA Bt. által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet ANECDATA Bt.-nak a Weboldal Igénybe vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

3.5 Igénybe vevő ANECDATA Bt. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

3.6 Amennyiben ANECDATA Bt. tudomására jut bármilyen, az Igénybe vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve súlyos, vagy ismétlődő jogellenes felhasználás esetén jogosult azt törölni.

3.7 Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.

3.8 Igénybe vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához. Az Igénybe vevő regisztrált fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe vevő kártérítésre ANECDATA Bt.-tól és Forgalmazótól nem tarthat igényt.

3.9 Amennyiben az Igénybe vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről ANECDATA Bt. ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve a függőben lévő megrendelt szolgáltatásait, a regisztrált e-mail címét és felhasználónevét. ANECDATA Bt. szükség esetén jogosult további, a regisztrációkor illetve a szolgáltatások megrendelésekor megadott információkat kérni Igénybe vevőtől annak érdekében, hogy a pontos azonosítás megtörténhessen. Az Igénybe vevő e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe vevő kártérítésre ANECDATA Bt.-től és Forgalmazótól nem tarthat igényt.

 1. A Weboldalon történő regisztráció és a szerződéskötés technikai lépései

4.1 ANECDATA Bt. által nyújtott szolgáltatás Weboldalon történő igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció. Igénybe vevő a Weboldalon található „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Weboldal alján található „Küldés” gombra kattintást követően tud. Igénybe vevőnek a regisztrációs felületen az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 

Felhasználónév:
E-mail:
Nem:
Vezetéknév:
Keresztnév:
Jelszó:
Születési dátum:
Város:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Mobilszám:

 

4.2 A regisztráció elküldéséhez Igénybe vevőnek a Weboldal regisztrációs felületén található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatvédelmi oldalon megtalálható információkat. A regisztráció eredményességéről ANECDATA Bt. e-mail üzenetben visszaigazolást küld Igénybe vevő részére, mely e-mail üzenet összegezve tartalmazza a regisztráció során megadott adatokat.

4.3 Sikeres regisztrációt követően Igénybe vevő a Weboldal tetején található „Belépés” menüpont alatt a belépési adatainak (felhasználónevének és jelszavának) megadásával tud a Weboldalra belépni.

4.4 Amennyiben Igénybe vevő a jelszavát elfelejtette, úgy a „Belépés” menüponton belül, az „Elfelejtett jelszó” menüpont alatt a regisztrált e-mail címének megadásával igényelheti, hogy ANECDATA Bt. megküldje részére e-mail üzenetben az új jelszó létrehozásához szükséges teendőket.

4.5 A Weboldalra történő belépést követően Igénybe vevőnek a szolgáltatás megrendeléséhez a Kérdőívet ki kell töltenie. A kérdőív számos, az Ajándékozott mindennapi elfoglaltságairól, preferenciáiról és érdeklődési köréről, valamint az Igénybe vevővel fennálló kapcsolatáról szóló kérdést tartalmaz. A kérdőív kitöltése átlagosan 15-20 percet vesz igénybe, nem szükséges hozzá semmilyen különleges technikai feltétel, kizárólag egy böngészőprogram és az általánosan elterjedt (ajánlottan szélessávú) internetkapcsolat szükséges a kitöltéshez. Az Ajándékozottról kitöltött kérdőív aktiválásához szükséges legalább egy Alkalom rögzítése és a megrendelt alkalom egységárának kifizetése elektronikus úton. A Kérdőív kiértékelésének módszertana ANECDATA Bt. kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, a kiértékelés e módszertan és az Igénybe vevő által az Ajándékozottra vonatkozóan nyújtott információk alapján történik. A Kérdőívben az Igénybe vevő által az Ajándékozottról és az Alkalomról megadott információk és adatok pontossága és relevanciája kizárólag az Igénybe vevő felelőssége. Amennyiben a Kérdőívben megadott információk vagy az információk egy része nem felelnek meg a valóságnak, vagy pontatlanok, illetve félrevezetőek ANECDATA Bt. számára az Ötletek nyújtásában, ANECDATA Bt. ilyen esetekben felelősséget nem vállal.

4.6 A Kérdőív kitöltésekor az Igénybe vevő az Alkalom időpontját is köteles pontosan meghatározni konkrét naptári nap és a hozzá kapcsolódó esemény megjelölésével. Az Alkalom rögzítése során az Igénybe vevő az ajándékozási esemény részleteit rögzíti. A szükséges adatok az Alkalom rögzítéséhez: az esemény megnevezése (pl. születésnap), az Alkalom dátuma – amikor az ajándékozásra ténylegesen sor fog kerülni-, és az ajándékra szánt összeg – az a maximális pénzösszeg, amit az Igénybe vevő az Ajándékozottnak adandó ajándékra költene. Igénybe vevő ANECDATA Bt. szolgáltatását legkésőbb az Alkalomként megjelölt időpontot megelőző 15. napig rendelheti meg. A nyújtott szolgáltatások igénybe vételének és az azokért való fizetés alapegysége az Alkalom. Egy Igénybe vevő korlátlan számú Alkalom megrendelésére jogosult. Az ANECDATA Bt. által nyújtott szolgáltatások díjairól jelen ÁSZF 6. pontja rendelkezik.

4.7 Miután Igénybe vevő megfelelően kitöltötte a Kérdőívet, és rögzítette az Alkalom időpontját és a hozzárendelt eseményt, sor kerülhet a szolgáltatás megrendelésére, melyet a Weboldalon az alábbiak szerint tehet meg. A megrendelés véglegesítésénél a „Tovább” gombra kattintva Igénybe vevő az „Összefoglaló” oldalra jut, ahol ANECDATA Bt. összegzik a megrendelés adatait, Igénybe vevő adatait és a számlázási adatokat, a fizetendő végösszeget. Ekkor még lehetősége van Igénybe vevőnek a megadott adatok ellenőrzésére és azok kijavítására, módosítására a „Vissza” gombra kattintva. Az „Összefoglaló” alatt a mindenkor aktuális és hatályos Általános Szerződési Feltételei olvashatók görgethető ablakban. A görgethető ablak alatt Igénybe vevőnek lehetősége van arról nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelen ÁSZF-et, elfogadja-e az adatkezelési tájékoztatót, és hogy igényt tart-e ANECDATA Bt. hírlevelére. A megrendelést véglegesíteni és leadni csak az Általános Szerződési Feltételek és az adatkezelési tájékoztatók elfogadásával lehet. Amennyiben Igénybe vevő ezeket a mezőket nem tölti ki, a rendszer automatikus hibaüzenetet küld. A „Megrendelés és fizetés” gombra kattintva Igénybe vevő a jelen ÁSZF 6. pontja szerint tudja teljesíteni a fizetést. A kifizetését követően a szolgáltatás igénybe vettnek minősül.

4.8 ANECDATA Bt. a Weboldalon biztosítja Igénybe vevő részére, hogy a jelen ÁSZF 4.1. pontjában rögzített Weboldalon történő Regisztráció során, továbbá a jelen ÁSZF 4.5. és 4.6. pontjában említett Kérdőív kitöltése és az Alkalom meghatározása során, illetve a jelen ÁSZF 4.7. pontjában rögzített szolgáltatás megrendelése során bevitt adatok elektronikus rögzítésében ejtett adatbeviteli hibákat még a szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.

4.9 Igénybe Vevő szerződési jognyilatkozatának megérkezését követően ANECDATA Bt. késedelem nélkül köteles elektronikus levélben visszaigazolni Igénybe vevő megrendelését. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a fogyasztó és a vállalkozás  közötti  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 1. A szerződés tartalma

5.1 ANECDATA Bt. az Igénybe vevő által a 4.5 ás 4.6 pontban részletezett módon kitöltött, az Ajándékozottra vonatkozó Kérdőívben szolgáltatott információk alapján, és a Kérdőívben konkrétan megjelölt Alkalomra tekintettel nyújtja az egyedi, személyre szabott Ötleteket Igénybe vevő részére, amely szolgáltatásért Igénybe vevő díjat köteles fizetni. A díj mértékét a jelen ÁSZF 6.1. pontja tartalmazza. ANECDATA Bt. és Igénybe vevő között létrejövő szerződés a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésnek és távollévők között kötött szerződésnek minősül.

5.2 Az Ötletek ajánlata keretében ANECDATA Bt. elektronikus úton küldi meg az Ötleteket Igénybe vevő részére, az Igénybe vevőnek a Weboldalon történő regisztrációja során megadott e-mail címére. Az Ötleteket ajánlata keretében ANECDATA Bt. közli a Forgalmazó által közzétett ingó dolog, termék, illetve szolgáltatás megnevezését, típusát, leírását és beszerzési árát, valamint az adott Forgalmazó címét és elérhetőségét. A Forgalmazó által forgalmazott termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban feltüntetett adatok helyességéért és pontosságáért, továbbá azoknak az Ötletek ajánlata után következő bármilyen utólagos változásáért ANECDATA Bt. felelősséget nem vállal.

5.3 ANECDATA Bt. 3+1 (három plusz egy) Ötlet nyújtását vállalja az Igénybe vevő részére az Ötletek ajánlata keretében. Az első három Ötlet az Ötletek ajánlata Igénybe vevő részére történő megküldésének időpontjában az Igénybe vevő által a Kérdőívben előzetesen megadott költségvetési korlát – az Alkalomra szánt költségkeret – szerint kerül kiválasztásra, míg az utolsó, negyedik Ötlet e költségvetési korláton kívül eshet. ANECDATA Bt. az Ötletek ajánlata keretében a szolgáltatás megrendelésétől számított 45 (negyvenöt) napon belül köteles közölni az Ötleteket elektronikus úton Igénybe vevő a regisztrációkor megadott e-mail címére. Az Ötletek ajánlata tartalmazza a lehetséges Közvetítés igénybe vételének feltételeihez vezető elérési útvonalakat Ötletenként.

5.4 Amennyiben Igénybe vevő bármely okból nem jut hozzá az Ötletek ajánlatához az 5.3 pontban részletezett módon és határidőben, úgy köteles ezt ANECDATA Bt. ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni. ANECDATA Bt. a problémáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles ismételten megküldeni az Ötletek ajánlatát Igénybe vevőnek. ANECDATA Bt. mindenkori ügyfélszolgálati elérhetősége(i) a Weboldal „KAPCSOLAT” menüpontja alatt érhető el.

5.5 Amennyiben Igénybe vevő az Ötletek ajánlata keretében elektronikus úton megküldött, a Forgalmazó által közzétett termékek, szolgáltatások egészét vagy részét meg kívánja rendelni, úgy ANECDATA Bt. a Közvetítés szolgáltatás keretében – vételi bizományi szerződéses konstrukció alapján – vállalja, hogy az Igénybe vevő mint megbízó javára, de ANECDATA Bt. a saját nevében, az Ötletek ajánlata keretében Ötletként kommunikált terméket megvásárolja, illetve szolgáltatást megrendeli, míg a Közvetítés szolgáltatásért Igénybe vevő díjat köteles fizetni. Az Ötletek ajánlatában során ANECDATA Bt.  az elektronikus úton (e-mailben) kommunikált Ötletek adatain túl egy – böngészőn keresztül – megnyitható URL linket is küld, melyen keresztül elérhetővé válik a Közvetítés szolgáltatás megrendelése. A megrendelői oldalon megtalálhatóak:

 • szerződő felek alapadatai,
 • a közvetítendő termék illetve szolgáltatás adatai
 • a termék illetve szolgáltatás ára,
 • a termék illetve szolgáltatás közvetítésének díja,
 • az Alkalom dátuma,
 • a Weboldal elérhetőség(ek)

Az oldalon a közvetítői szolgáltatás megrendeléséhez szükséges a fizetési adatok megadása, a megrendelés elküldésével a szolgáltatás és a termék díja kifizetésre kerül.

A Közvetítés díját Igénybe vevő a szolgáltatás megrendelésekor, előre köteles megfizetni a megvásárolni kívánt termék, illetve megrendeli kívánt szolgáltatás bruttó árának megfizetésével egyidejűleg. A díjfizetés a jelen ÁSZF 6.2. pontjában rögzített módon történik. A Közvetítés szolgáltatás keretében ANECDATA Bt. az Igénybe vevő által kiválasztott ingó dologra vonatkozóan adásvételi szerződést köt, illetve szolgáltatás megrendelésére vonatkozóan szerződést köt. A Közvetítésért díj akkor is jár, ha az adásvételi vagy egyéb szerződést megkötésére az Igénybe vevő mint megbízó érdekkörében felmerült okból nem került sor.

 1. Ellenszolgáltatás és fizetési feltételek

6.1 Igénybe vevő ANECDATA Bt. jelen ÁSZF 5.1-5.3. pontjaiban részletezetett szolgáltatásáért („Ötletek nyújtása”) Alkalmanként köteles díjat fizetni. Az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege: 3.000,- Ft, azaz Háromezer forint. A szolgáltatás díján felül a szolgáltatással kapcsolatban – annak elektronikus voltára tekintettel – egyéb költségek nem merülnek fel.

6.2. ANECDATA Bt. szolgáltatásai ellenértékének megfizetésére csak elektronikus úton, a Weboldalon keresztül a PayPal szolgáltatás igénybevételével történő online fizetés keretében van lehetőség. ANECDATA Bt. felhívja Igénybe vevő figyelmét arra, hogy az általa esetlegesen tévesen megadott adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállal felelősséget, sem a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért. Amennyiben Igénybe vevőnek az online fizetéssel kapcsolatban kérdése vagy észrevétele merülne fel, úgy ANECDATA Bt. Ügyfélszolgálatát hívhatja. ANECDATA Bt. az online fizetés során megadott adatokat nem tárolja. Igénybe vevő saját hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért felelősséget ANECDATA Bt. nem vállal. A saját hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a ANECDATA Bt. semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. 

 1. Igénybe vevő mint fogyasztó elállási és felmondási joga

7.1 Igénybe vevőt mint az Ötletet megrendelő fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás  közötti  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a szerződéskötést követő 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállási jog illeti meg. Igénybe vevő elállási jogát a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletben található nyilatkozat-mintával, vagy bármely más olyan nyilatkozattal teheti meg, amelyből az elállás szándéka egyértelműen megállapítható. ANECDATA Bt. abban az esetben fogadja el Igénybe vevő elállását, ha Igénybe vevő az erre vonatkozó nyilatkozatát a fenti határidőben igazoltan elküldi ANECDATA Bt. részére. Vita esetén Igénybe vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási nyilatkozatot ANECDATA Bt. részére megfelelően megküldte (Kormányrendelet 22. §).

7.2 Igénybe vevő elállása esetén ANECDATA Bt. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti az Igénybe vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén ANECDATA Bt. az Igénybe vevőnek visszajáró összeget az Igénybe vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

7.3 Amennyiben Igénybe vevő mint az Ötletet megrendelő fogyasztó nyilatkozatában kifejezetten kéri, hogy ANECDATA Bt. a 14 napos, elállásra biztosított törvényi határidő lejárta előtt szolgáltasson – Ötleteket nyújtson –, úgy Igénybe vevőt nem elállási jog, hanem felmondási jog illeti meg. Felmondás esetén a szerződő felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.

7.4 Igénybe vevő nem gyakorolhatja a felmondási jogát ANECDATA Bt. szolgáltatása egészének teljesítését követően (azaz az Ötletek ajánlatát követően), amennyiben ANECDATA Bt. a teljesítést Igénybe vevőnek mint az Ötleteket megrendelő fogyasztónak a kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

 1. Szerződésszegés, panaszkezelés

8.1 Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8.2 Igénybe vevő az ANECDATA Bt. által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti ANECDATA Bt. Ügyfélszolgálatával. A Weboldallal kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban a Weboldal Ügyfélszolgálat menüpontja alatt teheti meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket ANECDATA Bt. Ügyfélszolgálata írásban, az Igénybe Vevő által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján, legkésőbb beérkezésüktől számított 30 napon belül válaszolja meg. Ügyfélszolgálatunk a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. ANECDATA Bt. a panaszokat minden esetben egyedi azonosítószámmal látja el. A vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és az ANECDATA Bt. érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt ANECDATA Bt. haladéktalanul intézkedik. A telefonon vagy elektronikus e-mailen közölt szóbeli panaszról ANECDATA Bt. jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 
 1. Engedményezés, jogátruházás

9.1 ANECDATA Bt. jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait illetve követeléseit másra átruházni.  Az átruházáskor a korábban már fennállt jogalapon keletkezett kifogásokra Igénybe vevő tovább is hivatkozhat, illetve beszámíthatja az ellenköveteléseit. ANECDATA Bt. írásbeli hozzájárulása nélkül Igénybe vevő nem jogosult jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak és követeléseinek átruházására. 

 1. Szellemi tulajdon

10.1 A Weboldal (www.younik.hu) ANECDATA Bt. szellemi terméke, a Weboldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett. A tartalom mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag ANECDATA Bt. előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel.

 1. Felelősségkorlátozó nyilatkozat

11.1 Az interneten történő szolgáltatásrendelés önmagában feltételezi azt, hogy Igénybe vevő tisztában van az internet lehetőségeivel, korlátaival, és ezeket elfogadta. Így a böngészéssel, illetve a vásárlással járó esetleges kockázatokat Igénybe vevőnek kell felmérnie, Igénybe vevőnek kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

11.2 ANECDATA Bt. nem vállal semminemű felelősséget a Weboldalhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

11.3 Adott esetben a Weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra az ott található linkeken keresztül. Ezekre történő átlépéskor Igénybe vevő más szolgáltatók által fenntartott honlapokra kerül át, ahol a személyes adatok kezelésére ANECDATA Bt.-nek nincs befolyása. ANECDATA Bt. nem vállal felelősséget a kapcsolódó oldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

 1. Alkalmazandó jog

12.1 ANECDATA Bt. szolgáltatásának megrendelésének visszaigazolásával létrejött, továbbá az ANECDATA Bt. által üzemeltetett Weboldal szolgáltatásaival, használatával kapcsolatos jogviszonyokra, a magyar jog szabályai alkalmazandók. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe. A felek esetleges jogvita esetén, értékhatártól függően kikötik az ANECDATA Bt. mindenkori székhelye szerinti járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét.

 1. Békéltető Testület

13.1 Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésére, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a békéltető testület feladata. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület eljárásra elsődlegesen Igénybe vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testület határozata, illetve ajánlása nem érinti Igénybe vevőnek azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

13.2 A békéltető testületek hatáskörébe azok az ügyek tartoznak, melyekben a fogyasztó és egy vállalkozás vitája

 • a termék minőségével, biztonságosságával (pl.: hibás teljesítés, szavatosság, jótállás),
 • a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával (pl.: hibás termék által okozott károk),
 • a szolgáltatás minőségével vagy (hibás teljesítés)
 • a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos (pl.: a szolgáltató egyáltalán nem teljesít, vagy nem azt teljesíti, amit vállalt).

13.3 A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy Igénybe vevő mint fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a ANECDATA Bt.-vel mint vállalkozással rendezni. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
 • annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
 • ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;
 • a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;
 • a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;
 • a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;
 • tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
 • végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának

13.4 Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

13.5 A békéltető testület eljárásának kezdeményezése ingyenes, Igénybe vevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület az Igénybe vevő hátrányára dönt. Ebben az esetben Igénybe vevőt terhelik az eljárási költségek.

13.6 Az eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, ami a felek oldalán a békéltető testület eljárása igénybevételével összefüggésben – a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére figyelemmel – igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és keresetkiesés stb.). A jogi képviselettel összefüggésben felmerülő költség nem tekinthető az eljárás költségének